Legal

Advertiment legal

Els termes i condicions que més endavant s’indiquen (les «Condicions Generals») regulen l’accés i l’ús a totes i cadascuna de les pàgines web localitzables sota el domini «masergrup.com», i els subdominis i subdirectoris respectius (el «Lloc Web»), propietat de Serveis i Administracions Masergrup S.L.U., companyia mercantil amb domicili social al Carrer Guerau de Liost, 9, 43206, Reus, Tarragona constituïda per temps indefinit en virtut d’escriptura pública i inscrita al Registre Mercantil de la província de Tarragona, amb el número de protocol 4454, el 02 de juliol del 2004 amb C.I.F. nº B-43772433.

L’accés al Lloc Web i la utilització dels seus continguts i serveis implica l’adhesió plena i sense reserves a les Condicions Generals que s’exposen a la versió publicada en el moment que l’usuari hi accedeixi.

La darrera versió de les Condicions Generals podrà ser consultada sempre que ho desitgi a l’adreça electrònica www.masergrup.com. Si l’usuari decideix no acceptar les Condicions vigents caldrà abstenir-se d’accedir al Lloc Web i/o utilitzar els continguts i/o serveis disponibles.

Termes de servei

Objecte de les condicions

 • Constitueix l’objecte de les presents Condicions regular l’accés i la utilització del Lloc Web. Als efectes de les presents Condicions Generals s’entendrà com a Lloc Web:
  • L’aparença externa de les interfícies de pantalla, tant de forma estàtica com de forma dinàmica (l’arbre de navegació). Incloent, a títol enunciatiu i no limitatiu, aquells textos, imatges, sons, bases de dades, productes multimèdia, interpretacions, execucions artístiques, fixacions, fotografies, senyals de radiodifusió, i en general, totes aquelles creacions i objectes expressats per qualsevol mitjà o suport, actualment conegut o que s’inventi en el futur siguin, o no, objecte de protecció per l’ordenament jurídic vigent en matèria de propietat intel·lectual, industrial o per qualssevol altres sistemes jurídics anàlegs (els «Continguts») i tots aquells serveis o recursos en línia que si escau ofereixi als usuaris (els «Serveis»).
 • Masergrup es reserva la facultat de modificar, en qualsevol moment, i sense avís previ, la presentació i configuració del Lloc Web i dels Continguts i Serveis que s’hi incorporen. L’usuari reconeix i accepta que en qualsevol moment Masergrup pugui interrompre, desactivar i/o cancel·lar qualsevol dels continguts i/o serveis que s’integren al Lloc Web.

Condicions particulars

 • L’accés i la utilització de certs continguts i/o serveis es pot trobar sotmès a determinades condicions pròpies, avisos legals, directrius i reglaments d’ús que, prèviament posats en coneixement de l’usuari, i segons els casos, substituiran, completaran i/o modificaran les Condicions Generals aquí recollides (d’ara endavant, les «Condicions Particulars»).
 • En cas de contradicció entre els termes i condicions manifestats a les Condicions Generals i les Condicions Particulars, prevaldran sempre i en tot cas, els termes acordats en aquest darrer instrument.

Accés als continguts i serveis

 • Per accedir al Lloc Web l’usuari ha de:
  • Comptar amb un accés a la Xarxa, bé directament o bé indirectament a través dels dispositius d’accés;
  • Abonar les tarifes d’accés i connexió corresponents i
  • tenir l’equip i els sistemes informàtics necessaris per fer la connexió a la xarxa, incloent-hi un terminal que sigui adequat a aquest efecte (ordinador, telèfon, etc.) i un mòdem o un altre dispositiu d’accés anàleg o similar.
 • Per al correcte accés, visualització i implementació de determinats continguts i serveis del lloc web, l’usuari podrà necessitar la descàrrega als seus equips informàtics de determinats programes d’ordinador o altres elements lògics. Aquesta instal·lació anirà a càrrec de l’usuari, declinant Masergrup qualsevol tipus de responsabilitat que se’n pogués derivar.
 • L’usuari s’obliga a no accedir als continguts i/o serveis del lloc web per altres mitjans que no sigui la interfície de pantalla que Masergrup proporciona per accedir-hi.

Normes d’ús del lloc

 • L’usuari s’obliga a fer servir el Lloc Web i els Continguts i/o Serveis que s’hi incorporen de forma diligent i correcta. Així mateix, l’usuari es compromet a no utilitzar el Lloc Web:
  • per la realització d’activitats contràries a la llei, a la moral, als bons costums acceptats o a l’ordre públic establert i amb fins o efectes il·lícits, prohibits o lesius de drets i interessos de tercers, declinant Masergrup qualsevol responsabilitat que de tot això es pogués derivar
 • L’usuari reconeix i accepta que l’ús del Lloc Web i els seus Continguts i/o Serveis serà efectuat amb finalitats estrictament personals, privades i particulars. Queda expressament prohibit que l’usuari autoritzi a tercers l’ús, total o parcial del Lloc Web o que introdueixi i/o incorpori com, o en, una activitat empresarial pròpia els Continguts i/o Serveis incorporats. Queda expressament prohibit l’ús o l’aplicació de qualsevol recurs tècnic, lògic o tecnològic per virtut dels quals els usuaris puguin beneficiar-se, directament o indirectament, amb lucre o sense, de l’explotació no autoritzada dels continguts i/o serveis o del lloc web en si.
 • L’usuari es compromet a no danyar, inutilitzar o deteriorar els equips i sistemes informàtics o equips de telecomunicacions de Masergrup o de qualsevol tercer, ni els continguts incorporats i/o emmagatzemats en aquests.
 • L’usuari s’obliga a abstenir-se d’utilitzar els Continguts i Serveis de qualsevol manera que puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar el Lloc Web o impedir-ne la normal utilització o gaudi per altres usuaris.
 • L’usuari s’obliga a no modificar els equips i sistemes de Masergrup de cap manera, ni a utilitzar versions d’equips i sistemes modificades per obtenir accés no autoritzat a qualsevol Servei i/o Contingut del Lloc Web.
 • L’usuari s’obliga a no interferir ni interrompre l’accés i la utilització del Lloc Web, servidors o xarxes connectats a aquest, o incomplir els requisits, procediments i regulacions de la política de connexió de xarxes.

Continguts i serveis del lloc web

 • Informació Corporativa
  • L’usuari coneix i accepta que qualsevol dada relativa a Masergrup o les empreses del Grup de naturalesa econòmic – financera – estratègica (d’ara endavant, «Informació Corporativa») es duu a terme amb finalitats merament informatives.
  • La informació corporativa s’ha obtingut de fonts fiables, però, malgrat haver pres mesures raonables per assegurar-se que aquesta informació no és errònia o equívoca, Masergrup no manifesta ni garanteix que sigui exacta, completa o actualitzada, i no s’hi ha de confiar com si ho fos.
  • La Informació Corporativa que es conté al Lloc Web no suposa cap tipus de recomanació d’inversió, ni assessorament financer ni d’una altra classe, i res del que s’hi inclou s’ha de prendre com a base per fer inversions o prendre decisions de cap tipus .

Garanties i responsabilitat

 • Llevat que la Llei determini expressament el contrari, o indicació expressa en contra, l’usuari reconeix i accepta expressament que Masergrup no atorga cap garantia de qualsevol naturalesa, ja sigui expressa o implícita sobre el Lloc Web, o els Continguts i Serveis que s’hi incorporen, incloent-hi, a títol enunciatiu i no limitatiu:
  • La disponibilitat i continuïtat del funcionament del Lloc Web i, en particular, encara que no de manera exclusiva, que els usuaris puguin efectivament utilitzar el Lloc Web, els Continguts i els Serveis, accedir a les diferents pàgines web que formen el Lloc Web o a aquelles des de les que es presten els serveis.
  • Els nivells de qualitat i funcionalitat del Lloc Web, així com dels Serveis i/o Continguts que incorpora.
  • La interrupció, suspensió o cancel·lació de l’accés al lloc web i als continguts i/o serveis que incorpora.
  • L’adequació per a un propòsit particular del Lloc Web i dels Serveis o Continguts incorporats al mateix.
  • La certesa, integritat, exactitud i/o actualització dels continguts, serveis, productes, textos, gràfics, enllaços o qualssevol altres elements incorporats al Lloc Web, així com els resultats que es puguin obtenir de l’accés i/o ús d’aquest lloc web o dels seus continguts.
  • Masergrup declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió a la informació continguda a les pàgines d’aquest Lloc Web, així com per la manca de veracitat, exactitud, exhaustivitat, pertinència i/o actualitat dels Continguts.
  • L’accés no autoritzat i l’alteració de les dades emmagatzemades i transmeses a través del Lloc Web o dels serveis que ofereix.
  • L’absència de virus o altres elements en els continguts que puguin produir alteracions al sistema informàtic (programari i maquinari) o als documents electrònics i fitxers emmagatzemats al sistema informàtic.
 • L’usuari és conscient de, i accepta voluntàriament, que l’ús del Lloc Web, dels Serveis i dels Continguts té lloc, en tot cas, sota la seva responsabilitat, per la qual cosa adoptarà totes aquelles mesures que fossin necessàries per minimitzar els riscos, incloent-hi l’adopció de les mesures de seguretat que siguin necessàries per garantir procediments antivirus i de recuperació de dades. Així doncs, llevat que la llei imposi expressament el contrari i exclusivament amb la mesura i extensió en què ho imposi, Masergrup no garanteix ni assumeix cap responsabilitat respecte de l’accés i ús del Lloc Web o dels Continguts i/o Serveis que s’hi incorporin.

Força major

Sense perjudici de l’anterior, Masergrup no serà responsable dels retards o errors que es produïssin en l’accés, funcionament i operativitat del Lloc Web, els seus continguts i/o serveis, així com tampoc de les interrupcions, suspensions o el mal funcionament del mateix, quan tinguessin el seu origen en avaries produïdes per catàstrofes naturals com terratrèmols, inundacions, raigs o incendis, situacions de força major, situacions d’urgència extrema tals com guerres, operacions militars, disturbis civils, vagues, tancaments patronals o qualsevol altra situació de força major o causa fortuïta.

Dades de caràcter personal

 • Per utilitzar o tenir accés a determinats serveis i/o continguts, Masergrup podrà requerir als usuaris emplenar certs formularis de registre que impliquen necessàriament el subministrament de certes dades de caràcter personal. Masergrup tractarà aquestes dades de conformitat amb les finalitats i sota les condicions que es detallin en cada cas.
 • En completar i enviar qualsevol formulari incorporat al Lloc Web, l’usuari consent i autoritza expressament que Masergrup reculli, tracti automàticament o cedeixi, segons el cas, les dades de caràcter personal que se li sol·liciten de conformitat amb les finalitats i sota les condicions que en cada cas es detallin.
 • Masergrup ha adoptat i adoptarà totes les mesures tècniques i organitzatives de seguretat que siguin d’obligació de conformitat amb el que estableix la legislació vigent i els estàndards de qualitat existents al sector, a fi de garantir al màxim la seguretat i confidencialitat de les comunicacions. Masergrup garanteix que hi ha controls per prevenir l’obertura de bretxes en la seguretat o altres conseqüències negatives, adoptant les mesures organitzatives i els procediments tècnics més adequats per tal de minimitzar aquests riscos. No obstant això, l’usuari reconeix i accepta que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables. Les xarxes utilitzades a Internet no són segures i qualsevol comunicació enviada per aquest mitjà pot ser interceptada o modificada per persones no autoritzades. Tot i això, Masergrup adverteix que l’estat actual de la tècnica no garanteix la no vulneració dels sistemes de seguretat o de la inviolabilitat de les comunicacions quan aquests són transportats a través de qualsevol xarxa de telecomunicació. Així doncs, Masergrup no pot garantir la plena privadesa i seguretat de la utilització del Lloc Web i dels Continguts i/o Serveis i, en particular, que tercers no autoritzats no puguin tenir coneixement de la classe, condicions, característiques i circumstàncies de l’ús que els usuaris fan del Lloc Web i dels Continguts i/o Serveis.

Informació sobre Cookies

 • El Lloc Web pot utilitzar cookies, petits fitxers de text amb informació sobre la seva navegació en aquest lloc, el principal objectiu del qual és millorar l’experiència de l’usuari a la pàgina web.
 • En continuar la mera navegació i/o utilització de les funcionalitats del Lloc Web, l’usuari accepta – en funció de la configuració que hagi seleccionat sobre les opcions de privadesa facilitades pel seu navegador – la instal·lació de les cookies utilitzades en aquest Lloc Web i que es descriuen a la pàgina anteriorment indicada.

Drets de propietat intel·lectual, industrial i altres drets

 • Legislació Aplicable. Aquest Lloc Web, així com els Continguts, Serveis i elements que s’hi integren, són propietat o es troben sota el control de Masergrup, estant protegits, sense cap limitació, per les lleis de propietat intel·lectual i industrial del Regne d’Espanya i pels tractats i convenis internacionals que puguin resultar aplicables.
 • Propietat de Masergrup és la titular exclusiva de tots els drets de propietat intel·lectual, industrial i anàlegs que poguessin recaure sobre el Lloc Web. Així mateix, queden reservats a favor de Masergrup o de qualsevol de les empreses que conformen el grup d’empreses Masergrup, tots els drets sobre qualsevol contingut, serveis o elements de la seva propietat que s’incorporaran al Lloc Web, incloent-hi, a títol merament enunciatiu i no limitatiu.

A tot això, en conjunt, se li denominarà en endavant, la «Propietat».

 • Reserva de Drets. L’usuari es compromet a no retirar, suprimir, alterar, manipular ni de cap manera modificar:
  • Aquelles notes, llegendes, indicacions o símbols que Masergrup o els legítims titulars dels drets incorporin a les seves propietats en matèria de propietat intel·lectual o industrial (com, per exemple, copyright, ©, ® i ™, etc.).
  • Els dispositius tècnics de protecció o identificació que puguin contenir els continguts (com ara marques d’aigua, empremtes digitals, etc.).

Llicències sobre la propietat

 • L’usuari reconeix que, en virtut d’aquestes Condicions Generals, Masergrup no cedeix ni transfereix cap dret sobre la seva Propietat o sobre qualsevol propietat de terceres parts. Masergrup només autoritza a l’usuari l’accés i ús dels mateixos de conformitat amb els termes indicats a les presents Condicions.
 • Masergrup autoritza els usuaris a accedir i navegar al Lloc Web, utilitzant els Serveis i visualitzant els Continguts que allí s’hi incorporin.
 • Els usuaris no estan autoritzats per copiar, distribuir (incloent-hi correus electrònics i Internet), transmetre, comunicar, modificar, alterar, transformar, cedir o, en qualsevol altra manera, desplegar activitats que comportin l’ús comercial del Lloc Web, les seves pàgines, Continguts o elements que l’integren, ja sigui amb caràcter parcial o total, sense que hi consti l’exprés consentiment, atorgat per escrit, del legítim titular dels drets d’explotació. Quan Masergrup ho autoritzi expressament per escrit, l’usuari podrà descarregar una única còpia dels continguts. En qualsevol cas, la llicència d’ús reconeguda en aquest apartat no podrà ser, en cap cas, cedida o transferida a terceres parts.
 • L’accés, la visualització i, si escau, la descàrrega dels continguts i/o serveis es realitzarà sempre i en tot cas amb fins estrictament personals i no comercials.
 • Masergrup es reserva tots els drets sobre la propietat incloent, a títol enunciatiu i no limitatiu, tots els drets de propietat intel·lectual i industrial que ostenti sobre aquests. Masergrup no concedeix cap altra llicència o autorització d’ús a l’usuari sobre la seva propietat diferent de la que expressament es detalla a la present clàusula.

Procediment de notificació d’infraccions

 • En el cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que hi ha fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i/o servei, o de la realització de qualsevol activitat il·lícita a les pàgines web incloses al Lloc Web, o a través dels Serveis prestats, podrà posar-se en contacte amb el Departament Jurídic al domicili social de Masergrup dalt indicat, facilitant la informació següent:
  • El nom, cognoms, document nacional d’identitat, adreça, número de telèfon i adreça de correu electrònic del reclamant, així com si escau, la signatura del titular dels drets suposadament infringits o, si escau, de la persona autoritzada per actuar en nom i representació.
  • Determinar la suposada activitat il·lícita i, en particular, quan es tracti d’una suposada violació de drets de propietat intel·lectual o industrial, descripció precisa i concreta dels continguts protegits, així com de la seva localització exacta.

Vigència de les condicions generals i la seva modificació

 • La relació jurídica derivada de l’accés i la utilització del Lloc Web, així com dels Continguts i Serveis incorporats, té una durada indefinida. Així mateix, qualsevol de les parts podrà donar per acabada o suspendre aquesta relació contractual unilateralment en qualsevol moment i sense cap altra causa que la seva voluntat en aquest sentit.
 • Sense perjudici de l’anterior, aquesta relació es considerarà acabada amb caràcter immediat quan Masergrup publiqui unes noves Condicions Generals. L’accés i la utilització del Lloc Web implicarà la plena adhesió i acceptació de les noves condicions i, consegüentment, l’inici d’una nova relació jurídica.
 • Masergrup es reserva la facultat de modificar, en qualsevol moment, i sense avís previ, aquestes Condicions Generals.

Cessió a tercers

 • L’usuari no podrà cedir, transferir, gravar o subrogar a favor de terceres parts dels drets i obligacions establerts en aquestes Condicions Generals i, si escau, a les Condicions Particulars.
 • Masergrup podrà cedir, transferir, gravar o subrogar a favor de terceres parts, totalment o parcialment, els drets i obligacions assumides en virtut de la relació contractual aquí exposada, així com la posició contractual a qualsevol tercer part, entenent-se per mitjà de la present clàusula que l’usuari atorga autorització suficient a aquest efecte.

Llei aplicable i jurisdicció competent

 • El Lloc Web és operat i controlat per Masergrup des de les seves oficines a Espanya. Per consegüent, totes les qüestions que poguessin derivar-se de l’accés i/o ús del mateix s’entenen regulades i interpretades de conformitat amb la legislació espanyola.
 • En cas que l’usuari tingui el domicili fora d’Espanya, Masergrup i l’usuari se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals competents al Regne d’Espanya.

Notificacions

 • Llevat d’indicació contrària, totes les notificacions, requeriments, acords, consentiments, acceptacions, aprovacions o comunicacions que siguin necessàries de conformitat amb què disposen aquestes Condicions Generals o que, d’una manera o altra, hi estiguin relacionades, han de ser plasmades per escrit, i enviades a Masergrup per correu al domicili social de la companyia, a l’atenció del Departament Jurídic.

Més informació

 • Si us plau, per a qualsevol informació addicional, suggeriment o proposta poseu-vos en contacte amb [email protected]